Brandgardin Flammatex E60/E120

Brandgardin Flammatex - Fortaxa Security

Brand- och rökgardiner monteras där det ställs brand- eller rökkrav på en öppning som en cell, en sektionsvägg eller en yttervägg.

När brandlarmen löser ut, antingen lokalt via ett röklarm eller via en brandlarmcentral, stängs brand- och rökgardinen. Systemet har konstruerats för att övervaka och reagera på eventuella fel i brandlarmkedjan och ledningscentralen. Eventuella fel i brandlarmkedjan kan automatiskt sänka ned de relevanta brandgardinerna i den styrda zonen.

Ett felmeddelande visas även i ledningscentralen. När systemet är i normal drift lyser driftsindikatorn grön och inga feltecken visas. Allt detta styrs av en avancerad styrcentral.

Användningsområden är stora öppningar i en cell, sektions,- och ytterväggar.